top of page
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΡΕΟΣ.jpg
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΡΕΟΣ.jpg
%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F_edited.jpg

Απόστολος Γεωργούλας

21.07.2021

Επιδότηση καταβολής δόσεων για την αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών​

Με το άρθρο 28 του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής επιδότησης προς οφειλέτες για την αποπληρωμή δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους.

Οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος οφειλέτης την επιδότηση είναι οι ακόλουθες:

 

1.- Θα πρέπει να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του προς χρηματοδοτικούς φορείς (δηλαδή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση), το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή να μην έχει καθυστερήσει αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.

 

2.- Θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του στην Ελλάδα.

 

3.- Για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής του θα πρέπει να έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη.

 

4.- Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

 

5.- Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ ανά πιστωτή.

 

6.- Το δάνειο δεν θα πρέπει να έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) έτους από την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν εδώ: https://bit.ly/36M8JPg.

 

7α.- Για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι (6) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι (6) προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα θα πρέπει να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων: i) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), ii) για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη ή

7β.- Για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να έχει καταγραφεί μείωση των εσόδων του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο.

 

8.- Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν. Τα εν λόγω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ελέγχονται κατά το χρονικό σημείο της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης. Εφόσον δε προκύπτει ότι τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια υπολείπονται των εύλογων δαπανών διαβίωσης, λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο τα εν λόγω εισοδηματικά κριτήρια, προσαυξημένα κατά ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

 

9.- Ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεχθεί τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές του στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης αυτών σε περίπτωση που οι οφειλές δεν ήταν ενήμερες.

 

10.- Επίσης, δεν θα πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση, για το δάνειο πρώτης κατοικίας που επιδοτείται.

 

11.- Θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

 

Σε όσους συγκεντρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να παρέχεται επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης δόσης ορίζεται ως εξής: (α) Για τον οφειλέτη που υποβάλει την αίτηση στα εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα, (β) για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα, (γ) για μονογονεϊκές οικογένειες χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα, (δ) για νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο ή τέκνα, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί, όμως, να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: (α) ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, (β) ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και (γ) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους προ της υποβολής της αίτησης του άρθρου 8.

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο του υπολοίπου δόσης επί της οποίας χορηγείται η επιδότηση δόσης. Σε περίπτωση που δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το υπόλοιπο της δόσης, κατά τρόπο ώστε να επέλθουν οι προϋποθέσεις για την έκπτωσή του από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, ακόμα και αν ο πιστωτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του για την έκπτωση του οφειλέτη, οφείλει να επιστρέψει τα ποσά επιδότησης δόσης που έλαβε, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναλόγως του χρονικού σημείου που παρουσιάστηκε η καθυστέρηση.

bottom of page