Αρθρογραφία

09.01.2021

Τροποποιήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα ο ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». Στον εν λόγω νόμο περιλήφθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Μεταξύ των πιο σημαντικών αλλαγών που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

Απόστολος Γεωργούλας

23.09.2020

Σύμβαση έργου υποκρύπτουσα σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι σύμβαση εργασίας εργαζόμενης που είχε παραχωρηθεί από μία εταιρεία προκειμένου να εργαστεί σε άλλη στο πλαίσιο μεταξύ τους σύμβασης έργου ήταν στην πραγματικότητα σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την δεύτερη εταιρεία, δηλαδή αυτή που εμφανιζόταν ως εργοδότης στη σύμβαση έργου.

Λάμπρος Ντουματσάς

28.05.2020

Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων μετά από μετάταξη.

Ζήτημα έχει ανακύψει σχετικά με τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας υπαλλήλου για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο μετά την μετάταξή του σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Το ισχύον νομικό καθεστώς, δηλαδή η παρ. 13 του ά. 25 του ν. 4354/2015, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε προβλέπει για το συγκεκριμένο θέμα ότι «13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Απόστολος Γεωργούλας

19.12.2018

Χρόνος έναρξης των αναγνωριζόμενων δικαστικά συμβάσεων αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

Πότε θεωρείται ότι συστήνεται μία προσωποπαγής θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα, η αναγνώριση της οποίας έγινε με δικαστική απόφαση; Κατά το χρόνο που η απόφαση γίνεται αμετάκλητη ή κατά το χρόνο που αναγνωρίζεται ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η εργασιακή σχέση, δηλαδή κατά το χρόνο που συνήφθη η κατ’ όνομα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, η οποία αναγνωρίστηκε δικαστικά ως σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου;

Λάμπρος Ντουματσάς

15.12.2017

Άκυρη απόλυση συνδικαλιστή: Δικαιώματα και εξαιρέσεις

Ένα από τα ζητήματα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς την ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτό της απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών. Δεν είναι λίγες οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει απολυμένα  συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας ως καταχρηστικές και επομένως άκυρες τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας τους από τους εργοδότες τους.

Λάμπρος Ντουματσάς

14.12.2020

Σφάλματα κατά τον υπολογισμό χρόνου ασφάλισης

Το πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων δημιουργεί σε αρκετές περιπτώσεις ανασφάλεια ως προς το αν συντρέχουν πράγματι οι προϋποθέσεις αυτές και κατά συνέπεια αν κάποιος ασφαλισμένος έχει πράγματι θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης, αναρωτιούνται αν έχουν όλες τις προϋποθέσεις και αν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Απόστολος Γεωργούλας

12.08.2020

Νέοι κανόνες για μετατάξεις – αποσπάσεις στο Δημόσιο

Σημαντικές αλλαγές φέρνει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του ν. 4440/2016 ο ν. 4674/2020 (Α’ 53) που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

Λάμπρος Ντουματσάς

07.03.2020

Μη ανανέωση των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου νεότοκης συμβασιούχου σε Ν.Π.Δ.Δ.

Η παρουσιαζόμενη υπόθεση αφορά σε νεότοκη εργαζομένη σε Ν.Π.Δ.Δ., η οποία απασχολούνταν στο σχεδιασμό και συντήρηση ιστοσελίδων για πρόγραμμα διδασκαλίας εξ αποστάσεως με διαδοχικές, διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας πέντε ετών, ήτοι από 1.10.2005 έως 30.09.2010. Την 19.06.2010 απέκτησε τέκνο και το Ν.Π.Δ.Δ. έπαυσε να αποδέχεται τις υπηρεσίες της από την 01.10.2010, επικαλούμενο τη λήξη της τελευταίας σύμβασης και αρνούμενο να της την ανανεώσει.

Απόστολος Γεωργούλας

27.04.2018

Μπορεί να ανακληθεί η παραίτηση δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία του;

Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα η παραίτηση του υπαλλήλου συνιστά έναν από τους λόγους λύσης της υπαλληλικής σχέσης, μπορεί δε αυτή να γίνει ανά πάσα στιγμή, δηλαδή όποτε το επιθυμεί ο υπάλληλος, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον ως άνω Κώδικα η υπαλληλική σχέση είναι εθελούσια. Περαιτέρω από τον Υπαλληλικό Κώδικα προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης της παραίτησης υπαλλήλου εντός ενός μηνός από την υποβολή της παραίτησης και πριν αυτή γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία του/της. Αντίθετα, δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα, όταν πλέον η παραίτηση έχει γίνει αποδεκτή και έχει δημοσιευθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόστολος Γεωργούλας

23.11.2017

Αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία: Περικοπή μισθού

Πειθαρχική διαδικασία

Η αδικαιολόγητη απουσία υπαλλήλου από την υπηρεσία επιφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007  περικοπή μισθού όταν η απουσία οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Παρόμοια πρόβλεψη περιέχεται και στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 176/2015), στο οποίο προβλέπεται ότι δεν καταβάλλονται αποδοχές όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.

Απόστολος Γεωργούλας

22.11.2020

Ελεγκτικό Συνέδριο: Συνταξιοδότηση τρίτεκνων ανδρών

Νέα απόφαση εξέδωσε πρόσφατα το δεύτερο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπορούν να πάρουν νωρίτερα σύνταξη και με ευνοϊκότερους όρους άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 1568/2020 απόφαση του Ελ. Συνεδρίου δικαιώνονται οι τρίτεκνοι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται δικαίωμα στη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης έως το 2010, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, όπως προβλέπεται για τις γυναίκες συναδέλφους τους με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Απόστολος Γεωργούλας

09.06.2020

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Καταχρηστική η πρακτική της διαρκούς ανανέωσης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο

Μία πολύ σημαντική απόφαση εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) αναφορικά με το ζήτημα των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου απασχολούμενου στον δημόσιο τομέα. Πράγματι με την απόφαση της 19.03.2020 του Δ.Ε.Ε. στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-103/2018 Domingo Sanchez Ruis κατά Comunidad de Madrid και C-429/2018 Berta Fernadez Alvarez κατά Comunidad de Madrid το Δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη ­μέλη και/ή οι κοινωνικοί εταίροι δεν δύνανται να εξαιρούν από την έννοια των «διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου», κατά τη ρήτρα 5 της συμφωνίας­ πλαισίου (παράρτημα της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου) για την εργασία ορισμένου χρόνου, την περίπτωση όπου εργαζόμενος ο οποίος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, ήτοι για την κάλυψη κενής θέσης έως την οριστική πλήρωσή της, διορίζεται επανειλημμένα στην ίδια θέση την οποία καλύπτει αδιαλείπτως επί σειρά ετών και ασκεί, σταθερά και χωρίς διακοπή, τα ίδια καθήκοντα,

Λάμπρος Ντουματσάς

03.12.2019

Αναγνώριση μεταπτυχιακού και επέλευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Με το ά. 9 παρ. 3 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε ότι «3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας.

Λάμπρος Ντουματσάς

24.02.2018

ΝΣΚ: Καταχρηστικό αίτημα υπαλλήλων ΙΔΟΧ για καταβολή μισθοδοσίας επίσχεσης.

Με μία ενδιαφέρουσα γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στο ερώτημα κατά πόσο δικαιούνται υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου να λάβουν τη μισθοδοσία τους και ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτοί βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας λόγω καθυστέρησης καταβολής των αποδοχών τους για λόγους, όμως, που δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας τους.

Λάμπρος Ντουματσάς

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ